سوراخ در قلب چیست؟

ساختمان قلب

جراح قلب – قلب از چهارحفره تشکيل شـده اسـت. دوحفـره در سـمت راست (دهليزوبطن راست) ودوحفره درسمت چپ ( دهليـز وبطن چپ)قراردارند. اين چهـار حفـره بـه شـکل دوپمـپ مجاور هم عمل می کنند. قلب راست وچپ ، توسط يک ديواره از يکديگرجدامي شوند که اين ديواره مانع ازحرکت خون ازيک سمت قلب به سمت ديگر مي شود. پس خون دوسمت قلب هيچ ارتباطی با هـم ندارند. دهليزها حفره هايی ازقلب هستندکه خون را ازخـارج قلـب در يافت ميکند و بطن ها حفره هايی هستند که خون را به خارج از قلب پمپ مـی نماينـد. هردوپمـپ سـمت راسـت وسمت چپ قلب همزمان وهماهنگ بـا يکـديگر عمـل مـی کنند، ابتدا دو دهليز وسپس دوبطن همزمان با هم منقبض شده وپس از انقباض ، همزمان با هم استراحت می نمايند. تعريف : اين بيماری نوعي ناهنجاری مادرزادی قلبی است کـه درآن سوراخي درديواره بين حفره های راست وچپ قلـب وجـود دارد . اين سوراخ ممکن اسـت بـين دو دهليـز يـا دو بطـن باشد. عقيده بر اين است كه اين ناهنجاری قلبـی درخـلال مراحل اوليه تکامل جنين به وجود می آيدوممکن اسـت بـه سه شکل خودرا نشان دهد:

۱ -نقص در ديواره بين دهليزها

۲ -نقص در ديواره بين بطن ها

۳ -نقص کانال دهليزي بطني

علائم

در بسياری از موارد ، كودكان مبتلا تا ۶-۸ هفته ي زنـدگی علامتـی ندارنـد . گـاهي علائـم بـه تـدريج پيشرفت نموده و گاهي به سرعت به سوي نارسـايي قلب پيش مي رود . علائم ممکن است شامل مـوارد
زير باشد :
– تنگی نفس فعاليتي – خستگی و تپش قلب
– كبودي لبها و ناخنها
– از حال رفتن (سنكوپ )
– کاهش وزن كودك
– کمی اشتهاوکمی توانايی خوردن
– بی قراری غير قابل توجيه
– شنيده شدن صدای اضافه در قلب
– درد سينه

درمان

درمان معمولا جراحی است که در سـنين ۴-۶ مـاهگي انجام می شود ، چون نقص ديواره دهليز و بطن به طور خود به خود بسته نمـی شـود. قبـل از انجـام جراحـی داروهای ادرار آور تجويز می شود تا مايع اضافی از قلب وريه دفع شده و بار قلب وريه کاهش پيدا کند .

ترميم شامل بستن نقص ديواره ، توسط جراحي و يا آنژيوگرافي مي باشد.
مراقبت بعد از عمل:

-پرهيز از ورزش و خستگی زياد
– مصرف مقدار کافی آب
-پيشگيري از سرماخوردگی وساير بيماری ها
– معاينه ي مکرر ماهيانه توسط پزشک قلب اطفال
– استفاده از آنتی بيوتيک زير نظـر پزشـک قبـل از اعمال جراحی سرپايي و دندانپزشکی
-پس از جراحی وجود سوزش و درد گلـو و تهـوع و درد ناحيه عمل امری طبيعي می باشـد ، در صـورت تهوع سر کودک را به يك طرف بچرخانيد تا ترشحات معـده بـه حلــق راه نيابــد و در صـورت ادامـه درد درخواست مسکن نماييد.
-پانسمان در صورت نياز حتما”تعويض می گردد. در صورتی که در محل پانسمان احساس گرمـا و ترشـح بيش از حـد و وجـود خـونريزی کـه باعـث خـيس و خونی شدن شود حتما”اطلاع دهيد.
– سرفه و تنفس لـب غنچـه ای (توسـط پزشـك يـا پرستار آموزش داده مي شود) خطر عفونت ريه را به حداقل کاهش می دهد.در هنگام سرفه حتما”ناحيـه جراحی توسط دست حمايت شود.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *